Privātuma politika

Privātuma politika un Datu aizsardzība

1. Datu apstrādes apjoms

Mēs apstrādājam šādus jūsu personas datus:

a) vārds un uzvārds;
b) tālruņa numurs;
c) e-pasta adrese;
d) piegādes adrese.

2. Datu uzglabāšana

Mēs jūsu datus apstrādājam tik ilgi, kamēr jūs vēlaties saņemt no mums pakalpojumus.

3. Datu nodošana

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos jūsu dati var tikt izpausti tiesību aizsardzības iestādēm un citām kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām pēc to pieprasījuma vai aizstāvot mūsu tiesiskās intereses sakarā ar prasībām, kas iesniegtas pret mums.

4. Datu drošība

Personas dati tiek glabāti drošos tīmekļa serveros, izmantojot visus pieejamos saprātīgos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātos pret nesankcionētu piekļuvi.

5. Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par saviem datiem, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošos datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies laika gaitā. Regulā noteiktos gadījumos jums ir tiesības prasīt arī datu dzēšanu.

6. Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai Regulā noteiktajos gadījumos tiek ierobežoti veidi, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst pret atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

7. Iesniegumu, pieprasījumu, iebildumu iesniegšana

Iesniegumi, pieprasījumi, iebildumi, uzziņas vai jautājumi par personas datu izmantošanu var tikt nosūtīti mums uz adresi Priežu iela 15C, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137 vai uz e-pastu: info@pucesvini.lv Mēs tos izskatīsim bez nepamatotas kavēšanās un mēneša laikā informēsim par darbībām, kas pēc jūsu iesnieguma veiktas, vai par objektīvu nepieciešamību pagarināt termiņu.

8. Tiesības iesniegt sūdzības

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Priežu iela 15C, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137: vai, izmantojot e-pastu: info@pucesvini.lv.

Ja jūs neapmierina mūsu atbilde vai jūs uzskatāt, ka personas datu apstrāde tiek veikta pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. (Detalizētu informāciju var atrast mājaslapā www.dvi.gov.lv.)